Cegłów, 12.01.2017
W związku z toczącym się postępowaniem prowadzonym w oparciu o zasadę konkurencyjności, zgodnie z regulaminem konkursu nr 1 ROK 2016 ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, zachęcamy do wzięcia udziału w postępowaniu na wybór wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowej linii produktów kosmetycznych z cząstkami metalicznymi do zastosowania w zabiegach kosmetycznych twarzy polegających na terapii światłem. W załączeniu przekazujemy Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami (do pobrania poniżej).

Zapytanie Ofertowe
Wzór Formularza Ofertowego
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
Oświadczenie o braku powiązań
Formularz dotyczący danych wykonawcy
Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia

Oferty należy składać do dnia: 23.01.2017 r., do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Cegłów, 29.01.2017
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
Informacja o wyniku postępowania_BCLAB